Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης (Master of Science in Techno-economic Systems Management). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ - ανεξαρτήτως σχολής αποφοίτησης, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο Πρόγραμμα εφαρμόζονται σύγχρονες μεθόδοι εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).
 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning), η οποία συνδυάζει τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η έναρξη των σπουδών προγραμματίζεται να γίνει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια.
 • Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά στα 4.000 ευρώ (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο).

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων έως και 30 Απριλίου 2024

Οι πλήρεις υποψηφιότητες θα εντάσσονται σε  διαδικασία προεπιλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο  tsm@ba.uoa.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • - Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 • - Επικυρωμένο Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α’ κύκλου ή βεβαίωση περάτωσης Α’ κύκλου σπουδών.Αίτηση Συμμετοχής.

 • - Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

 • - Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

 • - Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 • - Πρόσφατη φωτογραφία.

 • - Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

 • - Οι υποψήφιοι / υποψήφιες πρέπει επίσης να μεριμνήσουν για την αποστολή στο tsm@ba.uoa.gr δύο συστατικών επιστολών (ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών)